Rekrutacja do klasy Pierwszej na rok szkolny 2021/2022 (czytaj więcej)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klasy Pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w roku szkolnym 2021/2022

  1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej,którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej - przyjmowani są do niej z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Urzędu Miasta Mława (formularz zgłoszenia poniżej). Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 24 marca 2021 r., do godz. 15.00.
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,w tym dzieci zamieszkałe poza Miastem Mława, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami (po zakończeniu postępowania uzupełniającego). Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Złożenie wniosku przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnympolega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły lub Miasta Mława. Wypełniony i podpisany formularz wniosku (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej bez zbędnej zwłoki. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 29 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 11 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

https://bip.mlawa.pl/artykul/zasady-rekrutacji-do-klas-i-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-miasto-mlawa-w-roku

Data dodania: 2021-03-04 21:01:13
Data edycji: 2021-03-05 10:29:11
Ilość wyświetleń: 258

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie:

Szkoła Podstawowa nr 7  im. Zuzanny Morawskiej  w Mławie

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3  im. Jana Brzechwy  w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi  im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Mławie

Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Mławie

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook
Facebook
Facebook