Dziecięca akademia przyszłości

Opis projektu systemowego "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych".

Projekt "Dziecięca akademia przyszłości" jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

Adresatami projektu są przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Łącznie programem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2012-2013 zostanie objętych ok. 7.500 dziewcząt i chłopców z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Uczniowie będą pracować w grupach projektowych liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy. W ramach projektu zostanie utworzonych ok. 500 takich grup.

Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wezmą udział uczniowie zakwalifikowani do projektu, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)
 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
 • 4 godziny zajęć z języków obcych
 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.


Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach.

Naboru dzieci do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły zgłoszonej do projektu, z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie naboru wniosków do projektu, w tym zasady równości obu płci w dostępie do zajęć.

Za opracowanie programu dla poszczególnych rodzajów zajęć odpowiada organ prowadzący szkołę, który zgłasza grupę do projektu, oraz nauczyciele realizujący te zajęć, wraz z dyrektorem szkoły. Wybór sposobu prowadzenia zajęć, dobór materiałów edukacyjnych i treści programowych poszczególnych modułów powinny być poprzedzone analizą problemów danej grupy dzieci i dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy.

Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu powinno być twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo-lekcyjnych.

Z uwagi na to, ze szkoły nie posiadają osobowości prawnej, podmiotami uprawnionymi do aplikowania do udziału w projekcie i odpowiedzialnymi za jego realizację, w tym przede wszystkim za prawidłowe rozliczenie merytoryczne i finansowe, są organy prowadzące szkoły.

Organy prowadzące mogą wnioskować o udział w projekcie więcej niż jednej szkoły podstawowej z zachowaniem zasady, że docelowo w jednej szkole można utworzyć maksymalnie dwie grupy projektowe (z wyłączeniem sytuacji szczególnych określonych w Regulaminie naboru wniosków). Dla każdej grupy Wnioskodawca składa oddzielny wniosek, w osobnej kopercie.

Wnioskodawca zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma dotację celową na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekuna-koordynatora grupy projektowej, osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla grupy oraz środki na zakup pomocy do prowadzenia zajęć, a także biletów wstępu do różnych instytucji kultury (kino, teatr, itp.) w wysokości określonej w Regulaminie naboru wniosków do projektu oraz umowie o dofinansowanie zawartej pomiędzy organem prowadzącym szkołę a Województwem Mazowieckim.

Ponadto w ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs na najciekawsze zajęcia zrealizowane w ramach dofinansowania. Wyróżnione w konkursie grupy projektowe (ponad 30 grup) otrzymają dodatkowe środki na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych.

Beneficjent (organ prowadzący szkołę) zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie zobowiązany do:

 • zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych spełniających cele projektu, w tym opracowania programu i harmonogramu zajęć
 • wyłonienia grupy uczniów do udziału w projekcie
 • wytypowania opiekuna-koordynatora grupy projektowej oraz wyłonienia kadry do prowadzenia zajęć, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • prowadzenia dokumentacji realizacji zajęć
 • bezpłatnego udostępniania pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • pokrycia kosztów korzystania i użytkowania infrastruktury sportowej (np. koszty wynajmu hali sportowej, itp.)
 • pokrycia kosztów związanych z obsługą księgową projektu
 • pokrycia kosztów ew. ubezpieczenia uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie.


Koordynatorzy grup projektowych, czuwający nad prawidłową realizacją projektu w szkole, będą uczestniczyć w dwudniowym obowiązkowym specjalistycznym szkoleniu organizowanych przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasadach naboru oraz warunków udziału w projekcie są zawarte w Regulaminie naboru wniosków do projektu, który wraz z dokumentacja konkursową jest dostępny na stronie internetowej www.akademia.mazovia.pl. w zakładce DOKUMENTY.

Dodatkowe informacje