Cyfrowa szkoła

 „Cyfrowa Szkoła” w Siódemce

Szkoła Podstawowa nr 7 w Mławie realizuje Rządowy Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa Szkoła”  Program ten, którego realizację planuje się na lata 2012 – 2013 jest programem pilotażowym do wieloletniego programu, którzy stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkołę funkcjonalności szkoły cyfrowej.

W ramach programu szkoła wzbogaci się m. in. o 2 mobilne pracownie komputerowe (55 stanowisk), 13 przenośnych komputerów dla nauczycieli, 3 tablice interaktywne, 4 projektory multimedialne, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne.

Łączna wartość projektu 169 560zł z czego 129 048zł otrzymane wsparcie, a 40 512zł to wkład własny szkoły.

Program obejmuje:

  • przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej;
  • dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, szczególnie uczniom zagrożonych cyfrowym wykluczeniem;
  • zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników;
  • zapewnienie szkole nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Program jest przewidziany do realizacji w klasach IV na zajęciach lekcyjnych
oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W miarę możliwości z pomocy dydaktycznych mogą korzystać uczniowie klas I – III oraz V – VI, a także nauczyciela uczący w tych klasach.

Wsparcie finansowe dla szkoły w granicach 200 tys. zł.

Właściwa realizacja programu wymaga długotrwałego doskonalenia kompetencji nauczycieli w formach szkoleniowych i samokształceniowych, ze szczególnym naciskiem
na wymianę doświadczeń w ramach międzyszkolnych sieci współpracy.

Przewiduje się, że dzięki programowi nauczyciele i uczniowie zwiększą swoje umiejętności i kompetencje cyfrowe w zakresie stosowania TIK  w edukacji.

Zastosowanie TIK w nauczaniu zwiększy zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i przyczyni się do poprawy wyników w nauce.

Dodatkowe informacje