1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:452
Wczoraj:482
W tygodniu:2957
W miesiącu:1919
Ogólnie:648151

Kto jest online

1
Online

04-07-20

Projekty

Wytyczne MEN i GIS dla uczniów klas 8 w sprawie warunków bezpieczeństwa  w czasie organizacji Egzaminu Ósmoklasisty

  • Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa (zdający, nauczyciel lub inny pracownik szkoły).
  • Zdający, nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy.
  • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (np. książek, telefonów, maskotek).
  • Na egzaminie zdający korzysta tylko z własnych przyborów (np. długopis, linijka, cyrkiel). Zdająacy nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety, 
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  4. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką mogą nosić w czasie egzaminu przyłbicę. Jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy piszą egzamin w odrębnej sali. Wówczas odstępy między zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego muszą wynosić minimum 2 m.